konie.bydgoszcz.pl | koni.bydgoszcz.pl
  MENU
konie    Aktualności
konie    Nasze konie
konie    Wydarzenia
konie    Oferta
konie    Cennik
konie    Kontakt
konie    Regulaminy
konie    Hipoterapia
konie    Wolontariat
konie    Podziękowania
konie    Sprzedane Konie


Rajd Mielno - Kołobrzeg


  TWOJA REKLAMA !!!
Na terenie Ośrodka Rekreacji Konnej możesz zamieścić reklamę swojej firmy.
Posiadamy również inne, bardzo atrakcyjne miejsca do wyeksponowania reklam.

  Nasza siedziba
Ośrodek Rekreacji Konnej
Bydgoszcz Fordon

ul.Bora-Komorowskiego 85a
tel.kom. 603 198 594
Serdecznie zapraszamy  

Darmowe ogłoszenia Bydgoszcz


     REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW TRENINGOWYCH I HALI W SPORTACH JEŹDZIECKICH
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TERENÓW TRENINGOWYCH I HALI W SPORTACH JEŹDZIECKICH

§1

Administratorem terenów do treningów jeździeckich jest Ośrodka Rekreacji Konnej w Bydgoszczy ul. Bora -Komorowskiego 85A

§2

1. Priorytety wynajmu terenów treningowych i ujeżdżalni :
1) nieodpłatne zajęcia lekcyjne i SKS dla uczniów szkół prowadzone przez Ośrodek Rekreacji Konnej
2) odpłatne zajęcia sportowe dla klubów sportowych działających na terenie miasta,
3) odpłatne zajęcia i imprezy sportowe organizowane przez instytucje i kluby sportowe ,
5) odpłatne wynajmy dla osób indywidualnych, instytucji czy zakładów pracy,
6) nieodpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla członków Klubu Sportowego DŻOKEJ
7) nieodpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów szkółki jeździeckiej mieszczącej się w Ośrodku Rekreacji Konnej
2. W celu prawidłowego realizowania priorytetów wynajmu terenów treningowych i hali oraz uniknięcia nieporozumień wszystkie kluby sportowe, instytucje i osoby prywatne , pragnące dokonać wynajmu terenów treningowych i hali powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów najpóźniej do 20 każdego miesiąca na następny miesiąc .
3.Korzystanie z terenów do treningu jeździeckiego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i w zakresie uzgodnionym z Administratorem obiektu.
§3

Jednostką wyznaczającą czas korzystania z terenów do treningu jeździeckiego jest Tura Użytkowa (TU) wynosząca 60 minut.

§4

1.Korzystanie z terenów treningowych i hali możliwe jest wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z Administratorem obiektu, podanie danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego i numeru dowodu tożsamości, potwierdzonych własnoręcznym podpisem osoby, której dotyczą oraz dane konia.

2.Dane określone w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dotyczące jednej lub wielu osób, mogą być dostarczone Administratorowi obiektu na piśmie, w postaci oddzielnego dokumentu, w którym określone powinny być także: data, dokładny czas i cel korzystania z terenu do treningu . Dokument nie podlega zwrotowi.

3.Korzystający z terenów treningowych i hali zobowiązani są do posiadania dowodów
tożsamości, które wskazali zgodnie z punktem 1 niniejszego paragrafu, ubezpieczenia OC i NNW obejmującego jazdę konną.

4.Korzystanie z terenów treningowych i hali jest możliwe wyłącznie po uprzedniej weryfikacji, za pomocą dokumentów tożsamości, danych osobowych osób korzystających z obiektu, podanych do wiadomości Administratora zgodnie z punktami 1 i 2 niniejszego paragrafu.

5.Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z terenów treningowych i hali wyłącznie pod opieką osób dorosłych posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć.

6.Podczas jazdy konnej po terenach treningowych i hali korzystający są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów:
- PZJ
- Przepisów ruchu drogowego
- Obowiązujących regulaminów

§5

1.Korzystający z terenów treningowych i hali odpowiadają za jej stan z chwilą ukończenia korzystania z obiektu. W szczególności korzystający zobowiązani są do zgłoszenia Administratorowi obiektu, lub upoważnionej przez niego osobie, nieprawidłowego stanu obiektu, zastanego przed rozpoczęciem korzystania z niego.

2.W przypadku powstania szkody lub innego zdarzenia stanowiącego naruszenie niniejszego regulaminu, lub obowiązującego prawa, korzystający są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Administratora obiektu, lub upoważnionej przez niego osoby.

3.Korzystający z obiektu, który nie spełni obowiązków nałożonych punktami 1 i 2 niniejszego paragrafu, pomimo iż miał ku temu możliwość, odpowiada solidarnie ze sprawcą za wyrządzoną szkodę.

4.Grupa zorganizowana odpowiada solidarnie za szkodę wyrządzoną przez osobę wchodzącą w jej skład.

5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do utrzymania porządku (posprzątania odchodów po koniach)


  Dzisiaj

Niedziela  16 lutego 2020

Imieniny:
Danuty, Daniela, Juliany

  Konne Tradycje
*   11 Dywizjon Artylerii Konnej w Bydgoszczy
*   Trening ułanow

  OBOZY JEŻDZIECKIE 2017R
* OBOZY JEŹDZIECKIE 2017 R KASZUBY
* OŚRODEK WCZASOWY BEAVER Tourist

  Partnerzy i przyjaciele
*  Klub Odkrywców Historii Regionu

  Zapraszamy na nasz facebook
* FACEBOOK

  Zapraszamy na studia podyplomowe z HIPOTERAPII w Bydgoszczy w 2016r.
* KPSW

  Strony o koniach
Najlepsze strony o koniach i tematyce pokrewnej w Polsce.

Koniethink wide KONIE - TORUN - BYDGOSZCZ ©Wszelkie prawa zastrzeżone