konie.bydgoszcz.pl | koni.bydgoszcz.pl
  MENU
konie    Aktualności
konie    Nasze konie
konie    Wydarzenia
konie    Oferta
konie    Cennik
konie    Kontakt
konie    Regulaminy
konie    Hipoterapia
konie    Wolontariat
konie    Podziękowania
konie    Sprzedane Konie


Rajd Mielno - Kołobrzeg


  TWOJA REKLAMA !!!
Na terenie Ośrodka Rekreacji Konnej możesz zamieścić reklamę swojej firmy.
Posiadamy również inne, bardzo atrakcyjne miejsca do wyeksponowania reklam.

  Nasza siedziba
Ośrodek Rekreacji Konnej
Kolonia Lipnica 1A

87-400 Golub-Dobrzyń
tel.kom. 603 198 594
Serdecznie zapraszamy  

Darmowe ogłoszenia Bydgoszcz


     REGULAMIN ZAJĘĆ W STAJNI
2. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy rekreacji konnej.

3. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje prowadzący osobiście w stajni lub telefonicznie 0 603 198 594

4. Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej w dzień poprzedzający umówione zajęcia.

5. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych jazd lub karnetu
obejmującego jazdy,..

6. Karnet należy wykorzystać w ciągu danego miesiąca.

7. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w dołączonym do regulaminu Cenniku jazd.

8. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:
- Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne (przygotowane głównie do pracy z dziećmi),
- Podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),
- Miejsce przygotowane do jazdy konnej,
- Opiekę instruktorską.

9. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalny toczek lub kask chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi i przed otarciami, rękawiczki zabezpieczające przed otarciami dłonie.

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są toczki udostępnione początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.

11. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, pod warunkiem, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska). Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do uprawiania jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub inny ustawowy opiekun.13. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
- Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora,

- W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co najmniej 15 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia,

- Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

- Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie kona słomą, sprawdzenie stanu kopyt,

- W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń. prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu,

- Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa tj. zasady zachowania się w stajni: na terenie hipodromu ustalone przez Ośrodek Rekreacji Konnej oraz podstawowe zasady jeździeckie, których wyszczególnienie dołączone jest do regulaminu.

14. Zasady dzierżawy konia:

- Opłata za dzierżawę konia podana jest w Cenniku. Obejmuje ona 1 – 1,5 h jazdy dziennie z wyjątkiem poniedziałku (wszystkie konie mają dzień wolny) w godzinach zajęć instruktora. Inne terminy jazdy lub chęć zajęć indywidualnych ( za dodatkową opłatą ) omawiane są z instruktorem,

- Wszelkie czynności przy koniu ( mycie, lonżowanie, wypas ) należy uzgadniać z instruktorem,

- W razie nieobecności osoby dzierżawiącej należy powiadomić o tym fakcie instruktora. W przypadku dłuższej nieobecności można wskazać osobę, która po zaakceptowaniu przez instruktora może zająć się koniem na tych samych zasadach. Dni nieobecności nie powodują przedłużenia dzierżawy o ich ilość,

- Na czas dzierżawy osoba, przejmuje opiekę nad koniem i sprzętem – odpowiada za wszelkie uszkodzenia w wyniku złego ich użytkowania. W przypadku nie stosowania się do zasad dzierżawy instruktor może ją przerwać bez zwrotu kosztów pozostałej jej do końca części.


  Dzisiaj

Piątek  19 sierpnia 2022

Imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji

  :. Facebook .:

facebook ork


  Konne Tradycje
*   11 Dywizjon Artylerii Konnej w Bydgoszczy
*   Trening ułanow

  Obozy w Siodle 2022r
* OBOZY JEŹDZIECKIE 2017 R KASZUBY
* OŚRODEK WCZASOWY BEAVER Tourist

  Przyjaciele
*  Klub Odkrywców Historii Regionu

  Studia HIPOTERAPII
* Studia Podyplomowe w Bydgoszczy KPSW

  Strony o Koniach
Najlepsze strony o koniach i tematyce pokrewnej w Polsce.

Koniethink wide KONIE - TORUN - BYDGOSZCZ ©Wszelkie prawa zastrzeżone